תקנון השתתפות בתחרות תחפושות פורים 2021

 

תקנון תחרות תחפושות בסימן "הכי מקורי זה אני" 

תחרות התחפושת הכי יפה/מקורית/מושקעת/צבעונית/משפחתית משודרת בפייסבוק לייב.

הגדרות כלליות:

"התחרות" – תחרות תחפושות בנושא "הכי מקורי זה אני"  שמקיימת גוונים אריאל  כחלק מתחרות נושאת פרסים.

ההשתתפות בתחרות מותנית ברישום והעלאת תמונות של תושבים מחופשים בתחפושות הקשורות לנושא "הכי מקורי זה אני"  למקורות  שצוינו בפרסום.

שלוש התחפושות המקוריות ופרס תחפושת משפחתית המושקעות ביותר יזכו את בעליהן בפרסים, שיוענקו להם ע"י ראש העיר ומנכ"ל קרן אריאל לפיתוח בתאריך 25.2.2021.

"הפרסים" – בהשתתפות גם של קרן אריאל לפיתוח.

מקום 1 – טלוויזיה 65"

מקום 2 – טלוויזיה 55"

מקום 3 – טלוויזיה 43"

פרס משפחתי: 2 לילות בצימר

לא ניתן להמיר את הפרס בשווי כספי או בכל שי אחר, אף אם הזוכה לא מימש את הפרס.

העיריה/גוונים אינה נושאת באחריות למימוש הפרס.

"המשתתפים" – כל תושב/משפחה שהתחפשו, צילמו העלו ושלחו טופס הרשמה  מתאריך 7.2.2021 ועד 21.2.2021.

בתאריך 25.2.2021, צוות השיפוט יצור קשר עם המשתתפים. על המשתתפים  להיות זמינים ולענות.

במידה והמשתתפים  לא יענו צוות השיפוט יפנה למשתתפים אחריו.

יודגש כי האחריות הבלעדית לעקוב אחר הפרסומים הינה של המשתתפים.

למשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה לעניין פרסום הזכייה.

"שופטים"

הקריטריונים לבחירה הינם: מקוריות 40%, יופי/צבעוניות 20%, הכנה עצמית 10%, התרשמות השופטים: 20%, הצגת התחפושות בשידור 10%.

@ משקל השופטים יהיה 60% מהבחירה ומשקל בחירת והצבעת הצופים יהיה 40%.

העיריה רשאית להפסיק את התחרות או לערוך שינויים על פי שיקול דעתה.

צוות השיפוט הינו הפוסק הבלעדי בתחרות. אין לנסות להשפיע על הצוות בכל דרך שהיא.

ההשתתפות בתחרות מחייבת את המשתתפים לאשר שימוש בתמונות שיועלו לאתר ו/או שיצולמו ע"י צוות הצילום ביום הזכייה.

השתתפות בתחרות מחייבת הסכמה לתקנון זה.

העירייה/גוונים תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לתחרות ובנוגע לכל שאלה ו/או תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך התחרות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים