מכרז לבית הקפה בהיכל

 

מכרז להפעלת בית הקפה בהיכל התרבות אריאל

החברה העירונית "גוונים אריאל" בע"מ

מכרז פומבי מס' 2021/1

 

החברה העירונית "גוונים אריאל" בע"מ, מזמינה בזאת הצעות לקבלת רשות לשימוש, ניהול, הפעלה ואחזקה של בית קפה בהיכל התרבות אריאל.

-את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במזכירות היכל התרבות הנמצאים ברחוב העצמאות 3 באריאל,

 בימים א׳ - ה׳  בין השעות 12:00-08:30 בעבור 500 ₪ (שלא יוחזרו) החל מתאריך 20.7.21.

- ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם באתר האינטרנט של היכל התרבות אריאל.

-את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית, בשני עותקים, במעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז ללא סימני זיהוי אחרים עד ליום 19.8.21, לא יאוחר מהשעה 12:00 במשרדי היכל התרבות.

לאחר מועד זה לא יתקבלו מעטפות כלשהן והן יוחזרו למציע ללא פתיחתן.

-מפגש מציעים חובה, יערך ביום 15.8.21 שעה 10:00 במשרדי היכל התרבות.

- ההשתתפות במפגש המציעים הינה תנאי להגשת ההצעה.

-על כל מציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו בסך של 10,000 ש"ח בתוקף עד ליום 15.9.21.

 

בכבוד רב 

אלי שבירו

ראש העירייה ויו"ר החברה

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים